Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ A PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zrub Liptovec, Liptovská Porúbka

Vážení hostia, vítame vás v zrube Liptovec. V záujme príjemne prežitého času v našom zariadení sme pre vás pripravili nasledujúci poriadok a pokyny, ktoré sú záväzné pre všetkých návštevníkov zrubu. Vstupom do objektu zrubu vyjadruje každý návštevník neodvolateľný súhlas s ich znením:

1. Začiatok a koniec pobytu

• Do drevenice možno ubytovať iba hosťa, ktorý sa riadne prihlási a ubytovateľovi predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Pri skupine je potrebné predložiť zoznam hostí s uvedením celého mena, adresy, dátumu narodenia, čísla občianskeho preukazu, pasu alebo iného dokladu totožnosti.

• Ubytovanie je možné najskôr od 15:00 hod a odubytovanie o 10:00, ak nie je dohodnuté s ubytovateľom inak.

• Hostia sú povinní dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 do 06:00.

• Majiteľ nezodpovedá za osobné veci a cennosti ubytovaných hostí.

• Za maloleté ubytované deti koná ich zákonný zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri a exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s  ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

• V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.

• Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu
(nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.). Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme zistené nedostatky prípadne chyby a závady ihneď oznámiť majiteľovi objektu.

• Pri každom odchode je hosť povinný v objekte uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť sporák a trúbu, vypnúť v izbe svietidlá, uzamknúť objekt a pri ukončení pobytu kľúč odovzdať ubytovateľovi.

• Ubytovaní hostia po ukončení pobytu odovzdajú objekt v stave v akom ho prebrali s prihliadnutím na bežné znečistenie a opotrebenie. V prípade nadmerného znečistenia, straty inventáru alebo poškodenia zariadenia si ubytovateľ vyhradzuje právo na účtovanie poplatku v zmysle platného cenníka.

2. Interiér a izby

• Akékoľvek poškodenie izby a jej zariadenia bude účtované v celom rozsahu, podľa platného cenníka.

• Posteľná bielizeň a uteráky slúžia na celý pobyt a nevymieňajú sa denne. Pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň poplatok podľa platného cenníka.

• Internet poskytujeme hosťom bezplatne v priestoroch drevenice.

• Je zakázané premiestňovanie nábytku alebo jeho vynášanie von z ubytovacieho zariadenia.

• Zapálené sviece a lampy majte pod stálou kontrolou, aby nedošlo k požiaru.

3. Manipulácia s ohňom a fajčenie

• Vo všetkých priestoroch chaty je z bezpečnostných dôvodov prísny zákaz fajčenia. Za porušenie tohto predpisu si ubytovateľ účtuje poplatok podľa platného cenníka.

• Fajčenie je povolené na terase. Žiadame hostí, aby ohorky odhadzovali len do popolníkov.

• Žiadame hostí, aby pri manipulácii s interiérovým krbom boli maximálne opatrní a nenechávali dvierka otvorené.

• Zakladanie ohňa v okolí chaty je možné len na mieste na to určenom, v ohnisku. Počas používania ohňa treba dodržiavať zvýšenú opatrnosť.

4. Zvieratá

• Voľný pohyb zvierat v interiéri je zakázaný.

• Platí prísny zákaz spania domácich miláčikov v posteliach a na gauči!

• Prosíme venčiť zvieratká mimo areálu, prípadne si po nich na dvore exkrementy upratať!

Hrubé alebo opakované porušenie týchto pravidiel môže mať za následok predčasné ukončenie pobytu bez nároku na vrátenie celej sumy za ubytovanie!

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt!

rod. Kalná


Pokyny pre používanie krbu

Pri použití krbu prosím dodržujte dole uvedené pravidlá.

Tento krb nie je klasický krb, jedná sa o teplovodný krb a spôsob kúrenia v ňom sa líši od klasického. Je určený na občasné prikladanie dreva.  • pri kúrení v krbe musí byť prepínač na ovládacom paneli VŽDY v polohe AUTO
  • s ostatnými nastaveniami na ovladácom paneli prosím nemanipulujte
  • Krb je stavaný na pomalé horenie, nemožno v ňom kúriť veľkým ohňom ako v klasickom krbe. Mohlo by to viesť z roztrhnutiu výmenníku s vodou, ktorý je zabudovaný nad krbovou vložkou
  • Krb možno nakladať drevom max do 1/3 výšky krbovej vložky. Kúriť treba malým ohňom.
  • Prieduchy pod dvierkami musia byť zatvorené. Neotvárajte ich, krb si reguluje vzduch sám z exteriéru.
  • Sledujte na ovládacom paneli teplotu vody v zásobniku. Červene diódky. Teplota bude pomaly stúpať. Pri správnom kúrení sa ustáli teplota medzi 60-70°C (prípadne 70-80)
  • Teplota nemôze presiahnuť 80-90°C. Nad 90°C sa spustí centrálny alarm a príde narad vypúšťací a pretlakový ventil, v technickej miestnosti bude striekať vriaca voda z pretlakového ventila. Toto môže viesť k totálnemu poškodeniu celého vykurovacieho okruhu.
  • Pri teplote nad 80-90°C prestaňte okamžite kúriť (pri alarme okamžite zahaste oheň), snažte sa ,aby voda klesla zasa na teplotu pod 80°C.